W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Artur Czerniga
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
Telefon: +48 (0-22) 842-17-22
Faks: +48 (0-22) 842-60-29

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 – bip.zpow.waw.pl
Data publikacji strony internetowej: 16 kwietnia 2019 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03 marca 2021 roku
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
• do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
• na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych:
• Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.
• Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bogdanna Krupińska, tel.22 842-17-22, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Celem poniższego opisu dostępności architektonicznej Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz obsługiwanych przez Zespół jednostek jest dokładne opisanie udogodnień oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

 1. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie
 3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie
 14. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Nieborowskiej” przy ul. Nieborowska 15 Warszawie
 15. Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
 16. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
 17. Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie
 18. Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) do dnia 31.03.2021 zostały złożone przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz obsługiwane jednostki raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, których treść znajduje się poniżej:

 1. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie
 3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie
 14. Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
 15. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
 16. Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie
 17. Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy utworzone Uchwałą XXXV/1065/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020r.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy:

 • Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie;
 • Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie;
 • Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie;
 • Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie;
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie;
 • Domowi Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie;
 • Domowi Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

Szczegółową organizację pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 określa Regulamin Organizacyjny ww. Zespołu.
Obszarem działania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest m.st. Warszawa.
Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

Korespondencję można składać:

1. Osobiście w Sekretariacie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w godzinach: od poniedziałku do piątku 08.00 - 16.00

2. Za pośrednictwem poczty na adres:
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. św. Bonifacego 81
02-945 Warszawa

3. Drogą elektroniczną pod adres:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O sposobie załatwiania sprawy Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.


Ewa Makowska
Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przyjmuje interesantów w poniedziałek
(po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem sekretariatu tel. 22 842-17-22) godzinach 12.00-16.00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW przyjmuje: (po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem sekretariatu) ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa parter pokój nr 1 B

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy Przykładowej Instytucji - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego Przykładowej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Majątek Przykładowej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREMienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREKomunikaty i sprostowania

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MORE Zamówienia powyżej 30 tysięcy €

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów